• Hz PEYGAMBER’İN Örnekliğinde İslam’da Yönetim /
  “Hz. Peygamberin kişiliğinde İslam da yönetim” nasıl olmalı, Hz. Peygamber’in ortaya nasıl bir yönetim çıkardığı konusunu ele almaya çalışacağız.
 • Seyyid Kutub’u Yeniden Keşfetmek ve Doğru Anlamak /
  Seyyid Kutub bazı basit düşüncelerin Müslüman zihnini yanlış yönlendirmek maksadıyla telkin ettiği anlayışın aksine, İslâm’ın sırf namaz ve oruçtan, sadece hac ve zekattan ibaret olmadığını,
 • Elini Uzatıp bir şey isteyene ne cevap verilir /
  Yoksulluk ile yoksunluk kavramları Kur’an-ı Kerim’deki “es-Sâil ve’l-Mahrum” kavramlarının karşılığı olduğu bilinen bir husustur. Yoksul ve fakir/dilenen ve mahrum.
 • Amman’da Gerçekleşen Doğumunun 100. Yılında Şehid İmam Hasan el- Benna’yı Anma Toplantısı /
  Mısır’ın Mahmudiye kasabasında 1906 yılında dünyaya gelen Şehid İmam Hasan el- Benna alimler yetiştiren bir aile içinde büyümüştü. Babası Ahmed Abdurrahman el-Benna Hadis alanında son dönemde yetişen ileri gelen alimlerden birisi idi.
 • Hz. Ömer Fonu Tabiri Yanlıştır /
  Tarihteki olaylarla bugünkü hal arasında bir kıyas yapılabilir, ama kıyas maalfarik çok kötü bir kıyaslamadır ve zaten yanlıştır.
 • Efendimiz (s.a.s) Vefalı İdi /
  Vefakârlık, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in en önde gelen özelliklerinden biriydi. Onun bu özelliği, ilk eşi ve çile yoldaşı Hz. Hatice’nin şahsında âdetâ billurlaşır.
 • Hz. Peygamber’in Önderlik ve örnekliliği /
  Her bir toplumun öncüsü halkı veya reayesi tarafından taklid edilir ve örnek alınır. Eğer önder ve lider halkı tarafından seviliyor ve takdir ediliyorsa mutlaka her bir davranışı onlar için bir örneklilik teşkil eder.
 • İnsan Hakları ve Birlikte Yaşama /
  İnsanoğlu Cenab-ı Allah tarafından yaratılırken kendisine özgür bir irade verilerek yaratılmıştır. Kendi iradesini yaratılışı gereği kullanacağından bu iradeye kimsenin tahakküm etme hakkı sözkonusu olamaz.
 • Irak’a Asker göndermek İşgal Kuvvetlerinin yanında yer almak demektir /
  Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla azgınlaşan ABD 11 Eylül olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu bildiği halde terörle mücadele bahanesiyle İslam dünyasına saldırmaya başladı.
 • İslam Ümmet Dinidir /
  Cenab-ı Allah insanlık için öngördüğü bütün yaşama kurallarını Peygamberleri aracılığıyla bildirmiş ve bunlara uyulmasını istemiştir.
 • İslâm Medeniyetinin Özellikleri /
  Tarih İslâm medeniyetinin harikulâde inkişafları ile doludur. İslâm;
 • Medeniyetin Merkezi Bağdad’ın İslam Tarihindeki Önemi /
  Bağdad İslam medeniyetinin önemli ilim, tarih ve kültür merkezlerinden biridir.
 • İslâm Tarihinde Kadının üstlendiği role genel bir bakış /
  Cenab-ı Allah kadını ve erkeği aynı nefisten yaratmış birbirleriyle ülfet edecekleri bir fıtrata sahip kılmış, “kadın erkeksiz, erkek kadınsız yaşayamaz” duygusunu
 • Küresel Değersizleştirme Karşısında Gençlik /
  İnsan sahip olduğu değer yargısı ve değer anlayışına göre değerli olur veya değersizleşir.
 • Medeniyet Hakkında /
  Her gün za­man bi­raz da­ha iler­le­dik­çe “Me­de­ni­yet Prob­le­mi”nin öne­mi ta­rih yo­ru­mun­da bi­raz da­ha art­mak­ta­dır.
 • İslam’dan ve İslam davasından vaz mı geçildi? /
  Müslüman’ın yaşama biçimi, hayat felsefesi ve mücadele anlayışını birbirinden ayrı tutması mümkün değildir.
 • Sinagogları acaba kim neden bombaladı? Bu iş Kime yaradı? /
  İslam’ın düşmanları da çok iyi biliyor ki İslam dini rahmet, şefkat, merhamet, iyiliği emreden ve kötülükten alı koyan, insanların din seçme hürriyetlerine karışmayan,
 • Şiddet, Terör ve Müslümanlar /
  Bugün Müslümanların İslamî mücadelelerini sürdürürken izleyecekleri yöntemler günümüz şartlarına göre düzenlenmesi vahyin öğretisi ve tedricilik usulü çerçevesinde olması gerektiğine inanıyorum.
 • Çanakkale’ye Saldıran Batı Dünyası /
  Batı dünyası olarak bilinen Avrupa ve yeni dünya Amerika’nın tarihinde hep saldırı, hep savaş ve hep işgal vardır. Başkasına ait toprakları ele geçirmek, o toprakların yeraltı ve yet üstü zenginliklerini sömürmek
 • Hz. Peygamber’in Örnekliğinde İslam’da Yönetimi /
  “Hz. Peygamberin kişiliğinde İslam da yönetim” nasıl olmalı, Hz. Peygamber’in ortaya nasıl bir yönetim çıkardığı konusunu ele almaya çalışacağız.
 • Kudüs için ne yapabilirim /
  İslâm’ın mübarek ve kutsal mekanlarının üçüncüsü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı yüreğinde taşıyan şehir kırk yıldır Yahudi işgali altında…
 • KUDÜS ve Mescid-i Aksa 40 Yıldır İşgal altında /
  Hz. Peygamber’in 23 yıllık peygamberlik müddetinin ve 23 yıllık namazlarının 14 yılını ona doğru yönelerek kıldığı mukaddes mekan, etrafı mübarek kılınmış mescid ve kutsal şehir Kudüs, ikinci kez hem de kırk yıldan beri işgal altında...
 • "İslam Tarihi Boyunca Mardin’de Birlikte Yaşamanın Dini ve Sosyal Boyutları" /
  Cenab-ı Allah Kur'ân-ı Kerîm’de, yaratılışın gayesini Al­lah'a iman ve O'nun iradesine uygun ya­şama şeklinde belirler (el-Bakara 2/21; ez-Zâriyât 51/56; el-Mülk 67/2) ve insanları inananlar ve inanmayanlar diye iki gruba ayırır
 • Sağlam Bir Toplumun Temelleri /
  Kur’ân-ı Kerîm’in te­mel me­se­le­le­rin­den bu ko­nu­da ele alın­ma­sı ge­re­ken di­ğer bir ger­çek da­ha var­dır ki bu­nun mut­la­ka göz­den ge­çi­ril­me­si ve üze­rin­de et­raf­lı­ca du­rul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
 • Salahaddin el-Eyyubî /
  İslâm tarihinde tarihi etkileyen şahsiyetler sürekli olarak öne çıkmış ve toplum içinde farklı bir konuma sahip olmayı bizzat kendileri yaptıklarıyla hakketmişlerdir.
 • 28 Şubat Sürecinde Üniversitelerimiz /
  Üniversiteler, adil ve en azından insaflı sistem ve rejimlerde genellikle toplumların önünü açan, düşünce özgürlüklerinin toplum içinde her zaman yaşanmasından yana olan ilim ve fikir adamlarının barındığı, ilim-araştırma yuvaları olarak kabul edilir.
 • Hz Peygamber’in Döneminde Bir Yönetim Biçimi Var mıydı? /
  Vahyin yeryüzüne nüzulünün ve bunu insanlığa tebliğinin son halkası olan Hz. Muhammed (s.a.s) : “Benden sonra peygamber yoktur” buyurmuş ve Cenab-ı Allah’ın insanlığı eğitmek ve yönlendirmek üzere
 • Filistin Dramı /
  Hz. Peygamber’in 23 yıllık peygamberlik müddetinin ve 23 yıllık namazlarının 14 yılını ona doğru yönelerek kıldığı mukaddes mekan, etrafı mübarek kılınmış mescid ve kutsal şehir Kudüs, kırk yıldan beri işgal altında...
 • Filistin’de Arafat sonrası yeni Dönem ve Muhtemel gelişmeler /
  Siyonistlerin 1897 yılında İsviçre’nin Basel şehrinde Siyonizm programı çerçevesinde gerçekleştirdikleri kongre sonunda alınan kararlar ve bu kararlara büyük devletlerin verdiği destekle Osmanlı Devleti
 • İşgalden önce Filistin Tarihinin Kavşak Noktaları /
  Tevhid inancının önderleri olan Peygamberlerin en yoğun olarak Allah’ın dinini insanlara tebliğ ettikleri kutsal bir mekan olan Kudüs tarih boyunca birçok din, devlet ve milletin ilgi odağı haline gelmiştir.
 • Mardinli Bazı İlim Adamları /
  Dünya medeniyet tarihinde derin izler bırakan Mısır, Mezopotamya, Grek, Çin ve Hind Medeniyetlerinin etkili olduğu dönemlerden sonra,
 • Büveyhîler devrinde Türk Kumandanları II, Alptekin / 1988
  Kaynaklarda Büveyhl Emiri Müizzüddevle Ebu'l-Hasan Ahmed İbn Büveyh'in azadlısı diye kaydedilen Alptekin'in ismi değişik şekillerde yazılmıştır.
 • Emiru’l-Ümerâ’ Ebu’l-Hüseyn Beckem et-Türkî / Ankara 1995
  İran ve Irak'ta yerleşen Türkler bölgedeki hakim devletlerle işbirliği yapmaya başlamışlardı.
 • Abbasi Devri Kumandanlarından Ebu'l-Vefa Muzaffer Tüzün /
  İslâm Tarihinde Türklerle Müslümanlar arasındaki münasebetlerin Emevîlerin ilk dönemlerinde başladığı görülmektedir.
 • Büveyhîler devrinde Türk Kumandanları I, Sebüktekin, Belleten, C.LIII / Ağustos-Aralık1989
  İslam tarihinin ilk dönemlerinde Arap yarımadasının dışına taşan fetih harekatının önemli bir kısmı İran'da Sasanı İmparatorluğu'na karşı başlayıp Türklerin Anayurdu Orta-Asya içlerine doğru yayılmıştı.
 • Alauddin el-Mardinî: (ö.750/1349-1350) /
  Alauddin, ilim menbaı olan bu ailede 683/1284 tarihinde Kahire’de doğdu. Tahsilini Kahire’de yaptı.[1] Fıkıh ilmini babasından ve ağabeyi Tacuddin’den alan Alauddin, ed-Dimyâtî ve İbnu’s-Savvaf’tan hadis dersleri almıştır.
 • Arap Milliyetçiliği /
  Bu ikinci merhalede ise Arap milliyetçileri milliyetçi sos­yalist kuruluşlarla ve diğer sosyalist gruplarla tam bir birliktelik sağlayarak ve onlarla iç içe girerek Suriye, Irak ve Aden sosya­list birliğini oluşturdular.
 • Artukoğlu Devri Tabiplerinden Fahruddin el-Ensâri el-Mardinî /
  Ebu Abdullah Fahruddin Muhammed İbn Abdüsselam İbn Abdurrahman İbn Abdüssettâr el-Ensarî 512/1118 yılında Mardin’de doğdu. Aslen Kudüslü Ensarilerdendir.[1]
 • Kur'An ve Sünnetin Anlaşılması /
  Hz.Adem'den itibaren insanlar,tarihin her döneminde ilahi mesajlara muhatap olmuşlardır.Gelen mesajlar arasında farklılıkların bulunması elbette bir ihtiyaçtan dolayı idi.
 • Cumhuriyet Devrinde Yapılan İslâm Tarihi Tercümeleri /
  Bütün Medeniyetleri ilk dönemlerinde ve oluşmasında tercüme faaliyetlerinin rolü büyük olmuştur.
 • İslâm Medeniyetinde Hastahaneler (Bimaristan-Daru’ş-şifa) /
  İnsanoğlunun ilk toplumundan başlayarak günümüze kadar karşılaştığı her türlü zorluk ve sıkıntıları atlatmak için nasıl gayret ettiği bilinen bir husustur.
 • İslam Medeniyetinin Tarihi Boyutları /
  İslâm toplumunda inanç, bilgi ve metod açısından meydana gelen belirgin değişimler neticesinde son derece kapsamlı, toplumu yönlendirici ve gerçekten harikulâde olaylar olarak telakki edilebilecek büyük hâdiseler meydana gelmiştir.
 • İslam Medeniyetinin Tıp Alanında Batı’ya Etkisi /
  Dünya Medeniyet Tarihinde derin izler bırakan Mısır, Mezopotamya, Grek, Çin ve Hind Medeniyetlerinin etkili olduğu dönemlerden sonra, bu günkü medeniyetin temellerini atan İslam Medeniyetinin etkisi diğer medeniyetlere göre farklı ve daha derin olmuştur.
 • İslamdan Önce Araplar /
  Yer küresinin 13-33 kuzey enlem ve 31-58 doğu boylamları arasında bulunan Arabistan Yarımadasının doğusunda Basra Körfezi ve Umman Denizi,batısında Kızıldeniz, güneyinde Hint Okyanusu ile Aden Körfezi,kuzeyinde Suriye ve Kuzey Mezopotamya bulunmaktadır.
 • İslam'da Hekim Ahlâkı /
  Her mesleğin kendisine has bir ahlakı vardır. Ticaretin, devlet yönetimin, politikanın, askerin ve nihayet her bir mesleğin bir ahlakı olması gerektiği gibi eğitim ve öğretimin, eğitimcinin ve öğretmenin de kendisine özgü bir ahlakı olmalıdır.
 • Tıp Tarihi Kaynak ve Araştırmalarında Tekrarlanan Bazı Yanlışlıklar /
  Tarih boyunca ilmin her gün biraz daha ilerlemesiyle her alanda yeni buluşlara ulaşıldığı gibi zaman içinde kaynaklarda yer alan bilgilerin eskidiği veya yanlış olduğu görülmektedir.
 • İslam ve Batı Tıbbının Karşılaştırılmasına Dair Bir Örnek /
  İnsanlık Tarihi boyunca gelip geçen büyük medeniyetlerden özellikle tarihte büyük etkilere sahip olan Mısır, Mezopotamya, Grek, Çin ve Hind Medeniyetlerinin derin izler bıraktığı bilinen bir husustur.
 • İslâm’ın Tarihe Bakışı /
  Tarihten gereken ve beklenen faydanın sağlanabilmesi bu ilmin sağlıklı ve eksiksiz bir tarifinin yapılmasına bağlıdır. Tarih ilmini insanlığın yararına sunabilmek veya toplumları bu ilimden yararlandırabilmek, bu ilmi tam anlamıyla kavramakla mümkündür.
 • İstanbul Fethinde Gemilerin Karadan Yürütülmesi /
  İslâm fetih tarihinde gemi ile ilgili olarak “Gemi Yakma” ve “Gemileri Karadan Yürütme” diye iki önemli kavram yer almaktadır.
 • Kimlik Sorunu Yaşayanlar /
  Kimlik sözlük anlamı itibariyle insanı tanıtan bir belge olup diğer insanlardan farkını belirler. Her insanın diğerlerinden mutlaka bir farkı vardır.

TV PROGRAMLARI

 • İNTERPOL'DEN KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN - KANAL A HABER MERKEZİ AHMET AĞIRAKÇA TELEFON BAĞLANTISI
 • MISIR DEVLET BAŞKANI KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A ANA HABER TEL. BAĞLANTISI
 • KÜRT MESELESİNE İSLAMİ ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI, ÇÖZÜM SÜRECİ KANAL A HABER MERKEZİ TELEFON BAĞLANTISI
 • ''PROF. DR. AHMET AĞIRAKÇA ÇÖZÜM SÜRECİNE KATKI YAPACAĞINI SÖYLEDİ '' - TRT HABER ÖĞLE HABERLERİ CANLI ÇEKİM
 • MISIR KARADAVİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • AVUSTURYADAKİ TARTIŞMALI İSLAM TASARISINA ONAY - FİNLANDİYANIN RADYODAN KURAN YAYINI YAPACAK OLMASI - KANAL A HABERLER TELEFON BAĞLANTISI
 • Ahmet AĞIRAKÇA - Türkiye'nin Nabzı | Fıtrat ve Kadın-Erkek Eşitliği
 • Türkiye'nin Nabzı - İdeal Evlilik - Ahmet Ağırakça - 28 Temmuz 2013